مطالب جدید

شعر بسیار زیبای “سیب” از حمید مصدق و جواب فروغ

سیب تـــــو بــه مـــن خندیدی  و نمیدانستی مـــن به چه دلهره از باغـــچه همســـایه ســــیب را دزدیدم ! باغبــــان از پی مــــن، تند دوید ســــیب دندان زده را دست تو دید غضب آلــــود به من... بیشتر بخوانید