این گلدان عسل برای آمار WP برای استفاده، حذف نمی باشد.